Salgsbetingelser

Salgsbetingelser Oslofinér AS

Betaling

Ved fakturakjøp gjelder, med mindre annet er avtalt, en betalingsfrist på 15 dager fra fakturadato.

Valutaendringer

Ved spesialbestillinger der OF må bestille varer fra utenlandsk underleverandør/produsent i annen valuta, er den pris som OF oppgir ved avtaleinngåelse med kunden basert på dagens valutakurs per avtaleinngåelse. Med mindre annet er avtalt har OF rett, men ikke plikt, til å justere prisen som faktureres kunden, for eventuell valutaendring i perioden fra avtaleinngåelse og frem til OF utsteder faktura til kunden.

Leveringstid - Forsinkelse

For bestillingsvarer er OFs angivelse av leveringstid, herunder i den enkelte ordrebekreftelse, kun et anslag. Leveringstid på bestillingsvarer vil kunne endre seg avhengig av leverandør/produsents leveringskapasitet. Det kan derfor ikke kreves erstatning, prisavslag eller omlevering/erstatningskjøp som følge av forsinket leveranse.

Undersøkelse ved mottak av varer

Kunden er ansvarlig for, i rimelig utstrekning og uten ugrunnet opphold, å kontrollere at mottatte varer ikke har mangler, skader eller feil ved mottak av varene. Ved hentekjøp («Ex works», «ab Lager») skjer mottak ved OFs lager.

Dersom varen er skadet må dette angis i fraktbrevet før det signeres for mottak. Angivelse i fraktbrevet er en forutsetning for å kunne reklamere på transportskade.

Mangler

Kunden plikter å reklamere uten ugrunnet opphold dersom man oppdager mangler. Trevarer er organisk materiale som kan forandre farge, mønstre, få sprekkdannelser mv. avhengig av temperatur, fukt mv. Skade som skyldes feil bruk, monteringsfeil, manglende mottakskontroll, uforsvarlig håndtering eller feil lagring etter mottak, er kundens ansvar. Det er kundens ansvar å forsikre seg om at varen passer til det aktuelle formål. Dersom kunden oppdager eller mistenker en mangel, må varen oppbevares forsvarlig inntil reklamasjonen er avklart. Reklamasjonsretten gjelder ikke varer som er bearbeidet eller tatt i bruk på annen måte.

Avbestilling

Når avtale om kjøp er inngått har kunden ikke rett til å avbestille eller returnere varer. Dersom kunden ikke ønsker en bestilt vare, vil OF likevel forsøke å begrense kundens tap ved å avstå fra å foreta eventuell bestilling fra underleverandør/produsent, forutsatt at slik bestilling ikke allerede er gjort.

Miljøkrav - Dokumentasjon

OFs produkter oppfyller de til enhver tid gjeldende lov- og forskriftskrav. Dersom kunden har behov for dokumentasjon knyttet til varer, må kunden før avtaleinngåelse spesifisere hvilken dokumentasjon som trengs, hvoretter OF oversender den dokumentasjon OF har. Kunden må gjennomgå mottatt dokumentasjon, og kontrollere at denne er tilfredsstillende, før avtaleinngåelse. Etter at kjøpsavtale er inngått kan ikke kunden kreve at OF fremlegger ytterligere dokumentasjon.

Ansvarsbegrensning

OFs ansvar for omlevering, prisavslag, erstatning eller annen form for økonomisk kompensasjon, for mangler/mislighold er under enhver omstendighet maksimalt begrenset til et beløp tilsvarende den aktuelle varens verdi. Ved hentekjøp («Ex works, «ab Lager») er ikke OF ansvarlig for å dekke eventuelle transportkostnader ifm. eventuell omlevering eller dekningskjøp.

Eiendomsforbehold

Selv om en vare er overlevert er den OFs eiendom inntil varen er betalt.

Lovvalg og verneting

Utover bestemmelsene i disse salgsbetingelsene gjelder Kjøpsloven (Lov-1988-05-13-27). Ethvert kjøp, og fortolkningen av disse salgsbetingelsene, er underlagt norsk rett. Ved eventuell tvist skal OF og kunden primært forsøke å komme til enighet. Hvis man ikke lykkes skal eventuell tvist løses ved Oslo tingrett.

Sist oppdatert per 24.11.2022